XLIV - Rapier Tapir

Since you're staff, you can EDIT this comic!


Transcript

**Jian:** Help! Somebody! **Rapier Tapir:** WRRH! **Jian:** Rapier Tapir! Thank goodness! Please help me! **Rapier Tapir:** Wrrh *Munch munch munch* **Jian:** H-Hey!